Propisi iz područja energetske učinkovitosti

 

Zakoni
* Zakon o energetskoj učinkovitosti
(„Narodne novine“ broj 127/14.)
 
Uredbe
* Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
(„Narodne novine“ broj 69/12.)
 
Pravilnici
* Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
(„Narodne novine“ broj 81/12., 29/13., 78/13.) - Pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete  do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 
* Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
(„Narodne novine“ broj 81/12., 64/13.)
 
* Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
(„Narodne novine“ broj 81/12., 79/13.)
 
* Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
(„Narodne novine“ broj 79/13., 85/13.)
 
* Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
(„Narodne novine“ broj 47/14.)
 
* Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(„Narodne novine“ broj 48/14.)

Tehnički propisi
* Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
(„Narodne novine“ broj  97/14., 130/14.)

Ostali akti
* Studija primjenjivosti alternativnih sustava
 
* Odluka o Metodologiji energetskog pregleda građevina
 
* Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina - primjenjuje se od 18. lipnja 2014.
 
* Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina - u primjeni do 17. lipnja 2014.
 
* Odluka o načinu dostave izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina odnosno izdanim energetskim certifikatima zgrade
 
* Odluka o troškovima postupka izdavanja rješenja o ovlaštenju za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada
 
* Ispravak odluke o troškovima postupka izdavanja rješenja o ovlaštenju za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada
 
* Odluka o troškovima postupka izdavanja rješenja o ovlaštenju za kontrolu izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada 
 
* Ispravak odluke o troškovima postupka izdavanja rješenja o ovlaštenju za kontrolu izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada
 
* Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama
 
* Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo višestambene zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvještaj prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo jednoobiteljske zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1970. - 1987., iza 1987., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvještaj prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo uredske zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada za obrazovanje za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada hotela i restorana za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrade za maloprodaju i veleprodaju za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada bolnica  za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
* Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada sportskih dvorana za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. - 2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade
 
Zakonodavstvo EU
 
* DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka)
 
* Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 May 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of the construction products and repealing Council Directive 89/106/EC
 
* DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (Tekst značajan za EGP)
 
* Guidelines accompanying Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012  
 
* Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Tekst značajan za EGP)

 
Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:
* Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
(„Narodne novine“ broj 152/08., 55/12., 101/13., 14/14.)