Lokacija građevine

Prema stvarnoj lokaciji građevine potrebno je odrediti najbližu meteorološku postaju iz ponuđenih 32 postaje.

Kod energetskog certificiranja biramo da li se građevina, prema broju stupanj dana, nalazi u primorskom ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske (2200 stupanj dana je granično).

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka očitava se za najbližu postaju iz podataka sadržanih u Prilogu E. (Članak 13. točka (3) Tehn. propis o racionalnoj uporabi energije i topl. zaštiti u zgradama).

Fotografije

M1M2