ČESTA PITANJA

U šumi zakona, pravilnika, tehničkih propisa ili metodologija, često si postavljamo jednostavna pitanja. Evo i odgovora na njih:

 1.     Što je energetski certifikat?

Zgrada se, slikovito rečeno, promatra kao kompleksan uređaj - građevinski sklop, koji troši energiju za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode, ovisno o njezinim tehničkim i građevinskim svojstvima.

Energetski certifikat zgrade je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade ili njezinog samostalnog dijela svrstavanjem građevine u određeni energetski razred. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, te u odnosu na referentne vrijednosti.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

 

 1.     Koji objekti moraju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat mora imati svaka:

 •   nova zgrada – stambene ili nestambene namjene
 •   postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing (ili njezina samostalna uporabna jedinica npr. stan, ured ili slično)
 •   postojeća nestambena zgrada javne namjene

 

 1.     Tko izdaje energetske certifikate i vrši energetske preglede?

Energetske preglede i izdavanje energetskog certifikata vrši ovlaštena osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za provođenje energetskh pregleda i/ili izdavanje energetskog certifikata zgrade prema posebnom propisu. To može biti fizička osoba ili pravna osoba.

 

 1.     Od kojeg datuma je obavezna primjena energetskih certifikata?

Sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada.

Ostale zgrade kada se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama koje se odnose na energetsko certificiranje postojećih zgrada, dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU.

Sve zgrade javne namjene za koje je obavezno javno izlaganje energetskog certifikata moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseciod lipnja 2009.

 

 1.     Koji je rok važenja energetskog certifikata?

Svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna jedinica mogu imati samo jedan važeći energetski certifikat koji važi 10 godina.

 

 1.     Kolika je cijena energetskog certifikata zgrade ili njezine samostalne uporabne jedince?

Cijene certifikata za zgradu u cjelini i cijene za njezine samostalne uporabne jedinice (npr. stan, ured ili sl.) definirane su Uredbom MZOPUG o najvišim cijenama koštanja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata (što ovisi o površini zgrade/stana).

 

 1.     Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je pokazatelj godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Stambene zgrade svrstavaju se u energetske razrede prema izračunatoj godišnjoj  potrošnji toplinske energije za grijanje po jedinici korisne površine zgrade (kWh/m2). Nestambene zgrade svrstavaju se u energetske razrede prema izračunatoj relativnoj vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (%).

 

 1.     Prilikom gradnje nove zgrade koje su obaveze vlasnika zgrade?

 Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon. Energetski certifikat prilaže se zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Bez energetskog certifikata nije moguće izdavanje uporabne dozvole i uknjižba objekta.

Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. To je preduvjet za uknjižbu objekta.

Ako se nova zgrada ili njezin dio koji čini samostalnu uporabnu cjelinu prodaje u tijeku građenja, tada je vlasnik koji je kupio zgradu odnosno njezin uporabni dio (novi investitor) dužan osigurati energetski certifikat prije početka uporabe odnosno puštanja u pogon te zgrade (odnosno njezinog dijela).

 

 1.     Prilikom prodaje ili iznajmljivanja postojeće ili nove zgrade koje su obaveze vlasnika zgrade?

Vlasnik zgrade mora predočiti budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina.

Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina, energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 10.   Da li je potreban energetski certifikat za svaki pojedinačni stan u stambenoj zgradi sa više stanova?

Energetski certifikat može se izdati za zgradu u cjelini, a također se može izdati i za svaki stan zasebno. Certifikat koji je izdan za čitavu zgradu važeći je i za svaki stan u toj zgradi. Certifikat koji je izdan za svaki stan zasebno vrijedi samo za taj stan, ne za zgradu u cjelini. Cijene certifikata za zgradu u cjelini i cijene za svaki stan zasebno definirane su Uredbom MZOPUG o najvišim cijenama koštanja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata (što ovisi o površini zgrade/stana).

 11.   Da li se certifikat odnosi na zgradu ili na stan?

Energetski certifikat može se izraditi za cijelu zgradu ili pojedinačno za stan u zgradi.

 12.   Da li je energetski certifikat potreban za novu obiteljsku kuću?

Da, energetski certifikat potreban je za novu obiteljsku kuću jer bez priloženog energetskog certifikata tijelu koje je izdalo akt temeljem kojega se može pristupiti građenju nije moguće izvršiti uknjižbu objekta. Investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. To je preduvjet za uknjižbu objekta.

 13.   Što je potrebno priložiti za izradu energetskog certifikata?

Ukoliko je dostupna tehnička dokumentacija (nacrti i sl.), poželjno je priložiti za izradu energetskog certifikata.

 14.   Koji je postupak izdavanja energetskog certifikata?

 Za izdavanje energetskog certifikata  potrebno je provesti energetski pregled zgrade/stana. Ovlaštena osoba izlazi na teren u obilazak, prikuplja potrebnu dokumentaciju i radi izvještaj o energetskom pregledu na osnovu kojega se izrađuje energetski certifikat. Trajanje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata ovisi o složenosti zgrade.

 15.   Da li je energetski certifikat potreban za postojeće zgrade?

Prilikom prodaje ili iznajmljivanja postojeće zgrade:

 • vlasnik zgrade mora predočiti budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina;
 • kod prodaje zgrade ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina, energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji;
 • za zgrade javne namjene-nove i postojeće zgrade (nestambene zgrade koje koriste tijela vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge te zgrade drugih namjena koje pružaju usluge velikom broju ljudi) obvezno je izdavanje i izlaganje energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. Izlaže se prva stranica certifikata sa naznačenim energetskim razredom kojem pripada zgrada.

 16.   Da li je certifikat obavezan za stanove koji se nemaju namjeru prodavati ili iznajmljivati?

Ne, certifikat je potreban samo za stanove koji se prodaju ili iznajmljuju.